Personalistika

Modul Personalistika Vám umožní systematickou práci s lidskými zdroji, která je nezbytná k udržení konkurenceschopnosti. Přináší Vám jednoduchou správu evidence zaměstnanců a jejich pracovních vztahů vůči organizaci v přehledném a intuitivním ovládání. Zbavte se ručního vytváření osobních karet, pracovních smluv či dohod a mějte všechny informace o zaměstnancích přehledně na jednom místě. Systém je dynamický – veškeré výstupy maximálně přizpůsobíme Vašim potřebám.

Mladším sourozencem Personalistiky je webová personalistika plusPortal, která dokáže zapojit do personálního řízení firmy široký okruh pracovníků. 

Některé funkce personalistiky Kompas2:

Modul Personalistika Vám zjednoduší:

 • Prvotní evidenci zaměstnance
 • Evidenci a správu osobních karet zaměstnanců a uzavřených pracovních smluv (spojení na zaměstnance, různé průkazy, dosažené vzdělání a závěrečné zkoušky, odborné zkoušky a jejich platnost, evidence prohlídek a jejich platnost atd.)
 • Sledování celého procesu působení zaměstnance u firmy - nástupy a odchody, změny v pracovním či platovém zařazení (vše s možností volby data realizace příslušné změny)
 • Tvorbu dokumentů (pracovních smluv, osobních karet, platových výměrů, zápočtových listů apod.) z předem vytvořených šablon, které jsou v souladu s Vaší firemní kulturou
 • Shromažďování dat pro potřeby oznámení zdravotním pojišťovnám a hlášení změn ČSSZ
 • Sledování průběhu současného (ale i předchozího) zaměstnání a pracovního zařazení včetně délky jeho trvání
 • Úpravu údajů zaměstnanců – celý systém se zaměřuje na snadnou a jednotnou editaci položek
 • Sledování různých jubileí zaměstnanců (odpracované roky, dovršení životního jubilea, odchod do důchodu, u žen včetně zápočtu dětí)
 • Tvorbu vlastních sestav, reportů a statistických přehledů

Nedílnou součástí řízení lidských zdrojů je také prvotní výběr zaměstnanců a později hodnocení zaměstnanců.

Evidujeme proces působení zaměstnance u společnosti

V systému je zachována informace o celém procesu působení zaměstnance (či uchazeče) již od prvního kontaktu se společností. Modul Personalistika eviduje životní cyklus zaměstnance, nikoliv pouze aktuální stav. Umožní Vám export historie pracovních a platových zařazení a spoustu dalších obdobných operací.

Komunikace s veřejnou správou

S modulem Personalistika můžete automaticky exportovat a odesílat hlášení ČSSZ a zdravotním pojišťovnám. Konkrétně se jedná o tyto formuláře:

ČSSZ

 • Oznámení o nástupu do zaměstnání
 • Evidenční list důchodového pojištění
 • Přehled o výši pojistného
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

ZP

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele

Hlášení změn ČSSZ v modulu Personalistika

V případě nestandardních požadavků na podobu formulářů oceníte dynamičnost systému Kompas 2 – k přednastaveným formulářům si můžete vytvořit vlastní pomocí jednoduchého editoru.

Kompas 2 nesvazuje ruce

Systém a jeho moduly se řídí platnou legislativou a současně podporují tvořivý přístup při řešení pracovních úkolů.

Osobní karta zaměstnance

Modul Personalistika v osobní kartě zaměstnance eviduje nejen všechny povinné údaje dané zákonem, ale je schopen uchovat množství dalších informací – absolvovaná školení, certifikace a další způsobilosti, různé poznámky jako vzdělání, předchozí zaměstnání, příbuzní, změny jmen, závazky, atd. Obsah osobní karty lze dále rozšířit instalováním přídavných modulů.

Osobní karta zaměstnance v modulu Personalistika Modul Personalistika - přehled zaměstnanců a zdravotních pojišťoven

Systemizace

Systematizace je proces, který specifikuje pracovní pozice a funkční vztahy mezi nimi. Modul Personalistika umožňuje tento proces simulovat rozdělením na tyto části:

 1. Dekompozice řešeného problému
 2. Specifikace lidských prostředků
  V této fázi určíte požadavky na zaměstnance – lze připravit i celý proces náboru (v kombinaci s modulem Uchazeči o zaměstnání).
 3. Vytvoření a rozmístění pracovních pozic
  V této konečné fázi rozmístíte pracovní pozice. Určíte požadavky na kvalifikaci zaměstnance, počet pracovních pozic, rozvrh směn a další.

Dokončením tohoto procesu vznikne ucelený systém, ve kterém jsou připravené pozice pro zaměstnance. Pozice jsou provázány funkčními vztahy. Modul Personalistika do těchto pozic navrhne zaměstnance s žádanou kvalifikací. V kombinaci s modulem Uchazeči o zaměstnání lze připravit nábor zaměstnanců. Nespornou výhodou tohoto přístupu je, že umožňuje vytvářet i testovací sestavy a rozplánovat si tak měsíční výdaje a požadavky na zaměstnance či pracovní pozice.

Systemizace: ukázka organizační struktury v modulu personalistika Systemizace - pracovní pozice v modulu Personalistika


Systemizace zpřehlední strukturu společnosti a usnadní vyhledávání volných míst.

Kvalifikační požadavky na pracovní způsobilost a školení

Mnoho pracovních pozic vyžaduje různé certifikáty a ověření pracovní způsobilosti. Modul Personalistika eviduje a kontroluje ke každé pozici kvalifikační požadavky, které specifikujete. Požadavky lze rozdělit do tematických skupin a tak zjednodušit jejich správu.

Kvalifikační požadavky, modul Personalistika

Pro zaměstnance na určité pozici lze hromadně naplánovat školení (nebo obnovu certifikace, atd.)

Uchazeči o zaměstnání

Pro zjednodušení agendy spojené s příjmem nových zaměstnanců můžete využít modul Uchazeči o zaměstnání. Ten Vám umožní:

 • Vedení přehledné evidence uchazečů o zaměstnání, stejně tak evidence pohovorů
 • Uživatelsky jednoduché nadefinování výběrových kritérií
 • Rychlý výběr vhodného zaměstnance z evidence uchazečů a jeho následné přijetí
 • Úpravu přístupových práv k organizační jednotce

Více o modulu Uchazeči o zaměstnání čtěte zde.

Modul personalistika s modulem Uchazeč o zaměstnání

Hodnocení zaměstnanců

Modul Hodnocení zaměstnanců Vám poslouží k nastavení, evidenci a zpracování výsledků hodnocení v daných obdobích. Hodnocení se neomezuje pouze na zaměstnance, ale lze hodnotit i uchazeče, organizace či dodavatele školení, pokud jsou v systému Kompas2 evidováni. Jednotlivá hodnocení si můžete dle potřeby nastavovat, a to velmi variabilně.

Hodnocení Vám umožní:

 • Stanovit si metodu, která určí typ hodnocení
 • Umožní Vám porovnání výsledků hodnocení, u kterých bylo využito více metod
 • Pro konkrétní metodu určit její vlastní kritéria. Ta jsou plně v rukou tvůrce metody a odpovídají potřebám hodnotitelů a zvyklostem firmy
 • Nastavit časový plán hodnocení
 • Tiskové a grafické vyhodnocení výsledků hodnocení

Bližší informace o modulu Hodnocení zaměstnanců si přečtěte zde.

Modul hodnocení zaměstnance, struktura Modul hodnocení zaměstnance, sumář Modul hodnocení zaměstnance, karta hodnocení

 

Zjistěte víc! nechte si zpracovat nezávaznou cenovou nabídku.